ENDA

Kastrup Værk – Bryggergården

2017- | Taarnby, Danmark

Projekt: Restaurering og genopretning af 1700-tals fabriksby
Bygherre: Byggeselskab Mogens de Linde
Areal.: 6500 m2
Status: Under udførelse
Arkitekt: ELGAARD Architecture
Ydelse: Totalrådgivning
Fredet: Ja
Type: Restaurering og delvis funktionsændring

ELGAARD Architecture er totalrådgiver på restaurering og genopretning af det fredede kompleks Kastrup Værk, også kaldet Bryggergården. Kastrup Værk blev anlagt som kalkværk i 1749 på en tange ud for Saltholm, og anlægget er, bygning for bygning, vokset i takt med udvidelse eller ændringer i produktionen. Som fajance- og glasværk har Kastrup Værk bl.a. produceret de verdensberømte Kastrup Fajancer og Kastrup Glas. I dag er kun den ældste del af et langt større kompleks bevaret.

Funktionsændring
Projektets sigte er at indrette tidssvarende boliger og erhvervslokaler i anlæggets bygninger. Samtidig optimeres alle kvadratmeter fuldt ud fra kælder til kvist, hvilket rummer et stort økonomisk potentiale for bygherre ifm. udlejning af bygningerne. ELGAARD Architecture har gennemført registrering af bygningsarkæologiske spor, kortlægning og vurdering af fredningsværdier og udarbejdet restaureringsstrategi. Desuden udarbejder vi projektforslag og myndighedsansøgninger for hver enkelt bygning og samt detaljering og tilsyn ifm. for- og hovedprojekt.

Arkitektur
Bygningernes fredningsværdier vurderes ud fra samspillet mellem funktionsmæssigt potentiale, kulturhistorisk værdi og arkitektonisk betydning. Restaureringsstrategien sikrer, at værkets fortælling og særlige karakter som industrianlæg bevares og skærpes samtidig med, at bygningerne på diskret vis optimeres til moderne livsstil og arbejdsliv. Løsninger vedr. akustik og indeklima tilpasses diskret de enkelte bygninger, så de kan fungere som moderne arbejdspladser og boliger samtidig med, at deres originalitet og særegne udtryk bevares.

Som en integreret del af projektet udbedres problematikker med opstigende grundfugt i vægge og terrændæk, ligesom dagslysforhold optimeres ved at genetablere oprindelige kviste og tagvinduer, der således samtidig forstærker værkets industrielle udtryk. Brandsikkerhed udføres i henhold til gældende reglementer.

Projektet gennemføres bygning for bygning og indebærer fundering og fugtsikring af fundamenter samt etablering af terrændæk. Klimaskærme, herunder tag, facader, fag, fundament og terrændæk istandsættes. Tagrum efterisoleres, og der etableres forsatsrammer ved vinduer og døre/porte. Råd- og svampeskader udbedres i trækonstruktioner: bjælkelag, spærfag, trempler og søjler. Desuden forbedres tilgængeligheden og logistikken (flowet) mellem flere af bygningerne, ligesom de enkelte bygningers interne logistik og fleksibilitet optimeres, bl.a. gennem genetablering af oprindelige dørhuller og forbedring af trappeforløb og adgang mellem etagerne. Alle arbejder udføres med traditionel håndværksmæssig detaljering og materialeholdning; al moderne teknologi er diskret tilpasset. Alle interiører restaureres og farvesættes af konservatorer.

« Tilbage til projekter