ENDA

Mariebjerg Kapel & Krematorium

2013-14 | Gentofte, Denmark

Fakta:
Projekt: Kapel og Krematorium
Udført: 2013-2014
Bygherre: Gentofte Ejendomme
Type: Renovation

Projektet omhandler Mariebjerg Kapel og Krematorium, et ikonisk kompleks tegnet i 1936 af Frits Schlegel – en af de danske pionerer indenfor betonkonstruktioner. Opgaven omfatter en tagomlægning samt en fremsigtet bevaringsplan for bygningen med særligt fokus på dennes betonelementer.
Opgaveløsningen blev udført med intention om at opnå en balance imellem en acceptabel brugs- og klimamæssig forbedring og samtidig bibeholde kapellets arkitektoniske kvalitet på bedst mulig vis.

Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0004
Mariebjerg kapel og krematorium er opført som en helstøbt, monolitisk betonkonstruktion støbt på stedet med et fladt paptag. Bygningskroppen sammenholdes visuelt af en kraftig betonbøjle, der, som et bærende skelet, omkredser hele bygningsvolumenet. Murene står i en eksponeret gråhvid beton og skeletkonstruktionen er pudset.
Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0008

Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0121
Komplekset er bygget op omkring det store rektangulære kapel med pergola og med krematorium i kælderen. I 1959 blev der mod nord tilføjet et mindre kapel samt en kontorfløj. Bygningen er en monolitisk, pladsstøbt betonkonstruktion af speciallavede blokke med indstøbte Rothalit glassten i nord- og sydfacaden. Konstruktionen er den første af sin art i Danmark. Kapellet ligger på den præmierede Mariebjerg Kirkegård i Gentofte, som blev tegnet af G.N. Brandt fra 1920- 1936.

Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0014

Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0089

Tagfladen fremstod før projektets opstart med en tæt bevoksning fra frø, der over tid havde bundfæstet sig på den grusbelagte tagflade. Kombineret med en dårlig afvanding af taget skabte dette nogle meget uheldige forhold for tagets tæthed. Desuden led betonfacaderne stærkt med kraftige revnedannelser og opfugtning. Særligt kompleksets støbte pergola er i en meget kritisk tilstand grundet opfugtning fra det flade tag og utilstrækkelig afvanding af fladen.
P1070603

P1070929
Grundet problemer med utætheder i taget og en række kuldebroer blev tætning og efterisolering af tagfladen prioriteret i første fase af bevaringsplanen. Udover at sikre taget konstruktionsmæssigt, skulle der også tages hensyn til det overordnede arkitektoniske udtryk, herunder hvilke konsekvenser en forhøjning af taget ville have for den bevaringsværdige bygning.
P1100139

P1100175

P1100481

P1100799

P1100803
Der udførtes udvendig efterisolering af den største del af tagfladerne. På kapelsalene blev isoleringen oplagt i tykkelser, der respekterer højden på de eksisterende murkroner. På de øvrige bygninger blev det besluttet at istandsætte taget ved at forhøje murkronen med 0,2 m., hvorved den overordnede geometri bibeholdtes. Der blev desuden indarbejdet en række nye tagbrønde samt fald i isoleringen, således at afvandingen effektiviseredes.
Afslutningsvis blev murkronen pudset i overensstemmelse med det eksisterende murværk.
P1110198

P1120862
Der vil fortsat være adskillige kuldebroer i bygningen som helhed, men ovenstående restaureringsniveau repræsenterer, hvad der er muligt og fornuftigt under hensyntagen til bygningens bærende bevaringsværdier.
P1120838
Mariebjerg_Kapel_20130620_TH_0107
Bevaringsplan
Pergolaens overdækning er byggeteknisk kompliceret, og en endelig stillingtagen til rekonstruktion, nykonstruktion eller delvis tilbageførelse afventer tilstandsvurdering af betonen og detailprojektering af de forskellige inddæknings- , afvandingsdetaljer, som er afgørende for opretholdelse af konstruktionens arkitektoniske enkelhed. Særligt fokus er lagt på en tilbageførelse af den omkringliggende pergola, som oprindeligt stod med indstøbte betonglas, men som i 1982 udskiftedes med en glaspladeinddækning.

 

Photos by Kontraframe

« Tilbage til projekter