ENDA

Skagen Fyr, Det Grå Fyr

2013-2016 | Skagen, Danmark

Fakta:
Projekt: Fyrtårn.
Status: Udført
Areal.: 820 m2
Bygherre: Realdania Byg
Type: Restaurering og Transformation
Fredet: Ja

Det Grå Fyr og den tilhørende fyrmesterbolig, som ligger et par kilometer nord for Skagen by på den østlige side af Grenen, blev  fredet i 1977. I 2013 blev anlægget nedlagt som fungerende fyr og derfor videresolgt af Søfartsstyrelsen til Realdania. I samarbejde med en række lokale interessenter ønskede man at indrette den gamle fyrgård til kombineret naturoplevelsescenter og feltstation for fugle og fugletræk.

Det Grå Fyr opførtes i 1858 af senere Stadsbygmester i København, Niels Sigfred Nebelong (1806-1871), og erstattede Philip De Langes Hvide Fyr fra 1747. Fyret er et af flere tegnet af Nebelong: En arketypisk fyrgård, et funktionsbyggeri anlagt på omgivelsernes præmisser i ydmyge, men robuste materialer og med en knap detaljering.  Fyranlægget udgøres af fyrtårnet mod vest, der via en smal forbindelsesbygning er sammenbygget med et toetagers hovedhus med to sidelænger, en mod nord og en mod syd. Længere mod nordøst findes desuden det gamle oliehus.  Anlægget opførtes oprindeligt i blank mur. Tårnet i brunlige, hollandske klinker og øvrige bygninger i gule teglsten i Flensborg-format. Tagdækningen af galvaniserede jernplader.

Restaureringen af fyret har overordnet karakter af rekonstruktion, der genetablerer dets originale udtryk bedst muligt. Herved forstærkes fortællingen om stedet og fyrets oprindelige funktion samtidig med, at de nye funktioner via de historiske og karakterfulde rammer bliver en naturlig del af stedets udviklingshistorie.

På historiske fotos kan det ses, at de oprindeligt blanke mure på et tidspunkt er blevet filtset og kalket – antageligt fordi det har løst et byggeteknisk problem med indtrængende fugt som følge af det barske vejr. I 1980’erne blev facaderne sandblæst og påført den nuværende cementholdige filtsning, hvorefter de blev malet gule. Endvidere var stort set alle originale vinduer og døre væk. Ved udgangspunktet for restaureringen fremstod alle overflader således uoriginale, hvorfor projektet generelt måtte rekonstruere husenes klimaskærme. Man valgte at bevare de filtsede overflader, da en omfugning af murværket var for beskosteligt. Den gule farve blev afrenset og facaderne malet i en gulgrå farve, som spiller sammen med det omgivende landskabs farveskala.

De to sidebygninger har tidligere fungeret som stalde, opbevaring og das. Nu er de indrettet som café og køkken med adgang til udeserveringsområde.

Alle døre og vinduer i fyrmesterboligen og sidebygningerne er udskiftet til kitfalsede partier som de oprindelige og malet grønne. Staldbygningerne og de indhegnede haver vidner om, at  beboerne på det afsides liggende fyr i vid udstrækning har måttet være selvforsynende. Stald- og sidebygninger er nu klimaforbedret, fx med fortsatsdøre, der både tætner og gør det muligt at lukke lys ind, samtidig med, at det oprindelige, rå udtryk og de beskedne materialer er bevaret som vidnesbyrd om bygningernes oprindelige funktion.

Restaureringen afslørede, at man på et tidspunkt på de indvendige vægge har anvendt tjære som fugtspærre. Sammen med et utæt murværk og en senere cementfiltsning har det givet fugtproblemer. Dette tjærelag er nu fjernet, så bygningen igen kan komme af med den fugt, der altid vil være i murværket.

I hovedbygningen er den oprindelige skillevægsstruktur genskabt, hvor det har været muligt og giver mening i forhold til husets kommende funktion. Alle overflader, trægulve, pudsede lofter og vægge, døre, indfatninger, fodlister og fast snedkerinventar er genanvendt og rekonstrueret så vidt muligt.

De nye farver i huset er valgt på baggrund af en farvearkæologisk undersøgelse, og de anvendte farver refererer til den originale farvesætning. Fx. går den sarte lyngfarve igen flere steder, både i trapperum og som herover i fyrmesterboligens udgang mod forbindelsesbygningen, der leder til fyrtårnet.

Indretning af vinterkøkkenet i fyrmesterboligen er et supplement til produktionskøkkenet, der er indrettet i forbindelse med cafeen, og det giver stor fleksibilitet og mulighed for at afholde arrangementer hele året rundt.

Anlæggets tag har oprindeligt været udført i metal. Den eternitskifer, som taget var lagt med før restaureringen, er nu skiftet til zink med stående false.

« Tilbage til projekter