ENDA

Skolen ved Sundet

2015 | København, Danmark

Fakta:
Bygherre: Københavns Kommune
Projekt: Forundersøgelse
Omfang: 9049 m2
Fredede bygninger: 8221 m2
Status: udført 2015
Arkitekt: ELGAARD Architecture
Ingeniør: Niras
Landskab: GHB Landskab
Ydelse: Bygherrerådgivning

ELGAARD Architecture og Niras har gennemført forundersøgelser af bygninger og udearealer på Skolen ved Sundet  forud for helhedsrenovering. Helhedsrenoveringen vil omfatte indvendig og udvendig genopretning; energi- og klimatilpasning; indeklima; tilgængelighed og modernisering. Skolen ved Sundet blev bygget i 1938 som folkeskole med en tilhørende Friluftsskole for svagelige børn. Skolen betragtes som Kaj Gottlobs hovedværk og blev fredet i 1990. Som en del af forundersøgelserne har ELGAARD Architecture derfor udarbejdet en strategi for restaurering af skolerne med stor opmærksomhed på fredningsværdierne i de eksisterende bygninger og udearealer. GHB Landskab har deltaget i forundersøgelserne vedr. udearealerne for Elgaard Architecture. I tillæg til helhedsrenoveringen har ELGAARD Architecture udarbejdet et idéoplæg til Fremtidens Fritidstilbud og til Københavns kommunes skolemadordning, EAT, begge på Skolen Ved Sundet.

Skolen ved Sundet med den tilhørende Friluftskole er en af de første funktionalistiske aulaskoler i Danmark.

Den politiske ambition med skolerne handlede om at give københavnske børn en skoledag i lyse og sunde lokaler med adgang til det grønne i frikvartererne. Inspirationen til Friluftskolen blev hentet i Frankrig, og dens formål var at tage sig af svagelige børn, der krævede særlig psykisk eller ernæringsmæssig pleje ved siden af skoleundervisningen. Udover klasseværelser rummede Friluftskolen derfor bl.a. en liggehal beregnet til hvilestunder, lægeafdeling, lysterapi og andre sundhedsfremmende foranstaltninger. Foran sydfløjen fandtes desuden et haveanlæg, der bl.a. indeholdt klasserum med grønne hække til udendørs undervisning. Skolen blev den første og eneste skole af sin art i Danmark.

De bærende fredningsværdier på Skolen ved Sundet, knytter sig til de to skolers bevidste samspil med det omkringliggende villakvarter gennem de opsplittede funktioner i overskuelige bygningsenheder. Det lave kvarter understøtter Kaj Gottlobs ønske om at skabe to skoleanlæg med fokus på lys, luft og inddragelse af naturen i børnenes skoledag. Samtidig har skolen en uvurderlig kulturhistorisk værdi som en af landets første aulaskoler og i særdeleshed som den eneste af sin art med en afdeling for svagelige børn, fordi dens oprindelige funktioner den dag i dag er bevaret. Vi anbefaler, at helhedsrenoveringen af Skolen ved Sundet skal gennemføres som et samspil mellem fastholdelsen af det fredede anlægs værdier og opretholdelsen af en moderne folkeskole, hvad angår organisation og undervisning. I den samlede restaureringsstrategi gennemgås sammenhængen ml. de bærende fredningsværdier og anlæggets enkelte bygningsarbejdet i detaljeret form.

Flere moderniseringstiltag vil gøre skolen bedre i stand til at opfylde den nye folkeskolereform. Vi foreslår bl.a. at indrette lærerforberedelse i den tidligere liggehal i Friluftsskolen og at den tidligere inspektørbolig bliver omdannet til EAT bod med lounge. Også fritidstilbuddene skal tilpasses, så skolereform kan efterleves. Derfor vil anbefaler vi, at en 1:1 fritidsordning etableres så tæt på skolen som muligt, således at skole og fritid kan dele faciliteter. I kælderområde under hovedbygningens østfløj vil det være muligt at etablere ca. 280 nye elev-lockers samt toiletfaciliteter. Samtlige bygninger på begge skoler bevares og renoveres med fokus på at tilbageføre til originalt udtryk,  der hvor ændringer er blevet tilføjet over tiden. Af hensyn til funktionalitet i en moderne skole, vil det i nogle tilfælde være en fortolkningsvis tilbageførelse. Dette vedrører ligeledes de landskabelige træk og grønne elementer, hvorfor eksisterende pavilloner, opført i 1980erne, nedrives og erstattes af nybyggeri samt en genetablering af de oprindelige skolehaver.

« Tilbage til projekter