Kuglegården København eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Kuglegården

Projektet var at lave en plan for udvikling og restaurering Søarsenalet, også kaldet Kuglegården, der blev opført i 1742. Det vil sikre, at bygningerne restaureres, bevares og fremtidssikres, så de fremover kan anvendes til erhverv, samtidig med at det barokke anlægs oprindelige karakter forstærkes. Restaureringsholdningen og den arkitektoniske tilgang tog afsæt i bygmester Philip de Langes (ca. 1700-66) oprindelige idé om det barokke, militære anlægs faste takt og symmetri.

Fakta

Årstal
2018

Tema
Projektforslag til restaurering og nyindretning af barokt anlæg, totalrådgivning

Bygherre
Mogens de Linde Byggeselskab A/S

Samarbejdspartnere
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Center for Bygningsbevaring, Dansk Fæstningsinformation og konservator Lene Gerd Larsen

Kuglegården København eksteriør Elgaard Architecture

Historisk anlæg med artillerifortid
Kuglegården fra 1742 var oprindelig en magasinbygning for flådens artilleri, og dets forankring i barokkens arkitektoniske ideal fortæller historien om et markant symmetrisk og velproportioneret anlæg med militærisk, taktfaste facader og et autoritativt og prunkløst udtryk.

Særligt unikt er, at området siden ejendommens opførelse på øerne på Holmen alene har været i Forsvarets besiddelse. Frem til 2018 husede ejendommen f.eks. fortsat forsvarets kommando og administrationens ledelse. Efterhånden som forsvaret fraflytter området, vil Kuglegården blive frigjort til civilt brug.

“Parallelt med programoplægget udarbejdede vi en bygningshistorisk redegørelse, som sikrede, at programoplæggets restaureringsstrategi bygger på omfattende historisk viden om bygningernes udvikling fra opførelsen til i dag. ”
Kuglegården København trappe Elgaard Architecture
Den bygningshistoriske redegørelse er udarbejdet på grundlag af historiske tegninger, beskrivelser, ældre fotos, historiske redegørelser, bygningsarkæologiske undersøgelser samt fysiske besigtigelser af anlægget. Indvendigt retableres de indskudte dæk for at styrke oplevelsen af byggeriets rationelle struktur og identitet som magasinbygning.
Kuglegården København eksteriør fra gården Elgaard Architecture
Nye tiltag understøtter de bærende fredningsværdier og det oprindelige ideal for det barokke anlæg i restaureringsholdningen. Anlægget tilbageføres så vidt muligt i det ydre, der hvor senere tilføjelser svækker autenticitet, proportion eller symmetri. Kuglegårdens åbne karakter er væsentlig at bevare og forstærke i den fremtidige udnyttelse af bygningerne. Den taktfaste facade af gul blank mur opdelt af lisener og af de afvalmede tage fastholdes for at skærpe og understøtte den taktfaste struktur.