Tilbage til projektoversigt

Kastrup Værk

Kastrup Værk, også kaldet Bryggergården, blev anlagt i 1749 som kalkværk. Hele anlægget er fredet, men i dag er kun den ældste del af et langt større kompleks bevaret. Kastrup Værk blev særligt kendt for sin produktion af de berømte Kastrup Fajancer og Kastrup Glas. Elgaard Architecture har udarbejdet restaureringsstrategi, helhedsplan og projektforslag med sigte på at udvikle værket til tidssvarende boliger og erhverv. Tegnestuen har varetaget samarbejde og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Fakta

Årstal
2017-2021

Opgave
Restaurering, delvis funktionsændring og genopretning af 1700-tals fabriksanlæg

Bygherre
Byggeselskab Mogens de Linde

Samarbejdspartnere
Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Gert Carstensen A/S

Restaureringstilgang

Bygningernes fredningsværdier er blevet vurderet ud fra samspillet mellem funktionsmæssigt potentiale, kulturhistorisk værdi og arkitektonisk betydning.

Restaureringsstrategien sikrer, at fortællingen om kalkværket og stedets særlige karakter som industrianlæg bevares og skærpes samtidig med, at bygningerne optimeres til moderne livsstil og arbejdsliv.

Alle arbejder udføres med traditionel håndværksmæssig detaljering og i traditionelle materialer. Interiører farvesættes og restaureres af konservatorer.

Styrkede fredningsværdier optimerer business casen

Projektets sigte er at indrette tidssvarende boliger og erhvervslejemål i anlæggets bygninger. I et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen er det lykkedes at få godkendelse til at optimere tagetagerne ved at etablere tagvinduer og udnytte åbningerne ved de oprindelige hejsekviste. Dette vil forbedre dagslysforholdene og samtidig forstærkes værkets industrielle udtryk og autenticitet. Dette har skabt et stort potentiale for bygherre ift. udlejning af bygningerne.

Tekniske løsninger og indeklima tilpasses diskret, så deres autenticitet og særegne udtryk bevares. Problematikker med opstigende grundfugt i vægge og terrændæk udbedres. Brandsikkerhed udføres i henhold til gældende reglementer.

Carl Baagøe, Slottet og Vestportalen, ca. 1850

Om Kastrup Værk

Kastrup Værk blev opført af Jacob Fortling (1711-61) og er et af de få, bevarede industrianlæg fra 1700-tallets storhedstid. Fortling var arkitekt, hofstenhugger og lervarefabrikant og indvandrede fra Tyskland under Christian 6.’s omfattende byggeaktivitet. Han grundlagde Kastrup Værk i årene 1749-54 som et af 1700-tallets store industriprojekter. Han fik eneret på udvinding af kalksten på Saltholm i Øresund og opførte derefter Kastrup Værk med kalkværk, teglværk, fajancefabrik og hoved- og portbygninger.

“Projektets sigte har været at indrette tidssvarende boliger og erhvervslokaler i anlæggets bygninger, og det er lykkedes at optimere antallet af udlejningskvadratmeter samtidig med at vi har styrket anlægges industrielle karakter og autenticitet. ”
- Peder Elgaard, partner